ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НА УЧАСТЬ У ЗАХОДІ “УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС ФОРУМ”

Цей документ «Публічна оферта про укладення договору на участь у бізнес-форумі «Український Бізнес Форум» (далі – «Оферта») являє собою пропозицію Фізичної особи-підприємця Великохатько Юлії Василівни, іменованого надалі «Виконавець», укласти договір надання послуг (далі – «Договір») на викладених нижче умовах зі всякою особою, яка прийме цю пропозицію (далі по тексту – «Замовник»). При спільному згадуванні Виконавець і Замовник надалі іменуються «Сторони».

Порядок укладення Договору

1.1. Оферта вважається прийнятою Замовником і Договір укладеним Сторонами з моменту виконання Замовником сукупності таких дій:

а) Подання заявки на участь у заході «Український Бізнес Форум» в електронній формі на сайті Виконавця за адресою: www.ubf.international або по електронній пошті (register@ubf.international) відповідно до інструкцій на сайті Виконавця. Напрямок заявки здійснюється після ознайомлення з текстом оферти. Напрямок заявки є підставою для виставлення рахунку на замовлені послуги.

б) Оплати Замовником виставленого рахунку. Договір вважається укладеним щодо зазначених в рахунку послуг з моменту його оплати.

1.2. Відповідно до законодавства України письмова форми Договору вважається дотриманою, якщо особа, яка отримала оферту, в строк, встановлений для її акцепту, вчиняє дії по виконанню зазначених в оферті умов Договору, в тому числі дії по оплаті послуг Виконавця.

Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується організувати надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг (далі – «Послуги») в рамках проведення заходу «Український Бізнес Форум 2018» (далі по тексту – «Захід») на викладених нижче умовах.

2.2. Місце проведення Бізнес-форуму: Mercure Congres Centre, 03057, м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6

2.3. Час проведення Бізнес-форуму: 14 вересня 2020р.

2.4. Програма Бізнес-форуму розміщена на сайті Виконавця за адресою: www.ubf.international і може змінюватися на розсуд Виконавця.

Вартість послуг, порядок розрахунків, анулювання та повернення грошових коштів

3.1. Вартість Послуг вказується в рахунку на підставі тарифів, розміщених на сайті Виконавця за адресою: www.ubf.international

3.2. Замовник зобов’язується оплатити Послуги на умовах 100% передоплати до початку проведення Заходу.

3.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в розділі 6.

3.4. У разі якщо Замовником є фізична особа, оплата Послуг допускається з використанням електронних платіжних систем.

3.5. Оплата може бути проведена шляхом оплати рахунку-фактури за безготівковим розрахунком, або шляхом оплати фізичною особою електронного інвойсу, виставленого в системі LiqPay або Portmone, відправленого клієнтові по електронній пошті.

3.6. За запитом Замовника, Акт наданих послуг передається Замовнику через його представника, який бере участь в Заході, в день його завершення. Замовник зобов’язується підписати Акт в день отримання або направити Виконавцю письмові заперечення в той же термін. У разі неотримання підписаного акту або письмових заперечень у встановлений термін, Послуги вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі без зауважень.

3.7. Політика ануляції участі:

– Скасування участі за 31-60 днів – повернення 100% вартості участі

– Скасування участі за 15-30 днів – повернення 50% вартості участі

– Скасування участі за 1-15 днів – вартість участі не повертається

При скасуванні Заходу Виконавцем, Виконавець повертає Замовнику 100% вартості участі.

3.8. До оплати реєстраційного збору, участь в Заході не підтверджена і Виконавець не несе будь-яких зобов’язань перед Замовником.

Заключні умови

4.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття оферти Замовником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

4.2. Договір може бути розірваний в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. У разі відмови Замовника від Договору в тому числі при відсутності Замовника або спрямованих їм учасників на Заході або будь-якої його частини перерахунок вартості Послуг не проводиться і сплачені кошти не повертаються.

4.4. Ні в якому разі Виконавець не буде нести відповідальності ні перед якою стороною за будь-який прямий, непрямий, особливий або інший непрямий збиток в результаті будь-якого використання інформації на Сайті або на будь-якому іншому сайті, на який є посилання з сайту.

4.5. Оплачуючи Послуги Виконавця за Договором, Замовник погоджується з умовами даного Договору і з тим, що він не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації моральної, матеріальної шкоди або шкоди, заподіяної Замовнику як протягом терміну дії цього Договору, так і після закінчення терміну його дії.

4.6. Виконавець не несе відповідальності за способи і результати використання Замовником інформації, отриманої в ході надання Послуг.

4.7. Сторони вживають заходів до вирішення всіх суперечок і розбіжностей, що випливають з Договору або в зв’язку з його виконанням, шляхом переговорів. Термін розгляду претензії встановлюється в 30 (тридцять) днів з моменту її отримання Стороною.

4.8. У разі неможливості вирішення виниклих суперечок і розбіжностей шляхом переговорів, такі спори і розбіжності підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.

4.9. Укладаючи Договір, Замовник вільно, своєю волею і в своєму інтересі дає безстрокову безвідкличну письмову згоду на використання будь-яких зазначених в ньому або наданих окремо персональних даних у зв’язку з укладенням та / або виконанням Договору, в тому числі вказівок на сайті Виконавця, що є загальнодоступним джерелом персональних даних, а також інші способи обробки таких персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, в тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних .

4.10. У разі надання Замовником персональних даних третіх осіб, Замовник дає дозвіл на їх використання відповідно до п.4.9. і гарантує отримання письмової згоди зазначених осіб на таке використання. Відповідальність за порушення цієї вимоги в повному обсязі покладається на Замовника.

4.11. Виконавець залишає за собою право здійснювати аудіо, відео та фотозйомку в рамках проведеного Бізнес-форуму, яка може бути використана для будь-яких цілей, включаючи підтвердження участі Замовника в Бізнес-форумі.

4.12. Замовнику і спрямованим їм учасникам Бізнес-форуму забороняється здійснювати аудіо, відео та фотозйомку без спеціального письмового дозволу Виконавця.

4.13. Всі повідомлення та інші документи за Договором повинні направлятися за адресами, вказаними в заявці, що відноситься до Договору і справжній Оферті. Відомості та інші документи в письмовій формі надсилаються рекомендованим поштовим відправленням або кур’єрською службою з підтвердженням доставки, інші повідомлення можуть бути направлені факсом або електронною поштою з / на зазначених (-і) у відповідній заявці або справжній Оферті номерів (-а) / адрес (- а) електронної пошти.

4.14. Сторони мають право у будь-який час оформити Договір на надання Послуг на умовах цієї Оферти в формі одного документа, підписаного обома Сторонами.

4.15. Чинна редакція Оферти розміщена на сайті Виконавця і доступна в мережі Інтернет за адресою: www.ubf.international

Про безпеку оплати пластиковою карткою

5.1. Конфіденційна інформація про номер Вашої картки, CVV2 код та її інші реквізити передаються на наш сайт у зашифрованому стані. Для обміну інформацією з Вами застосовується промисловий стандарт SSL-шифрування з використанням стійкої криптографії (довжина ключа 128 біт). Далі в зашифрованому вигляді вона передається через платіжний шлюз у банківський процесінговий центр і недоступна навіть для нашого персоналу і користувачів, які володіють правами адміністратора.

Реквізити Виконавця:

Фізична особа-підприємець Великохатько Юлія Василівна

Ідент. код: 3085403060, платник єдиного податку, не є платником ПДВ

Рахунок: 26007056129261 (грн), 26003056125225 (євро),

Банк: філія “Кіевсіті” ПАТ КБ “Приватбанк”, м Київ, МФО 380775

Адреса: 04080, м. Київ, БЦ “Веста”, вул. Вікентія Хвойки, 21, офіс 188.

Тел. +38 096 194 66 29

www.ubf.international, E-mail: register@ubf.international